İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  

Bu haklara ilişkin firmamıza yapılacak başvuruların, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda ve aşağıda yer alan yöntemlerle Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemleri:

Kanun kapsamında firmamıza  yapılacak başvurularda, 10.03.2018 tarih, 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

1-Yazılı Başvurular:

Firmamıza yapılacak yazılı başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formunun” ıslak imzalı bir kopyasının şahsen veya Kanun’un 11. maddesi kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olunduğunu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edilmesi veya noter aracılığıyla “Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:17 Torbalı/İzmir” adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.

2-Elektronik Başvurular:

Firmamıza yapılacak elektronik başvurular, yukarıdaki bilgileri içeren ve eksiksiz olarak doldurulmuş işbu “Başvuru Formunun” başvuruda bulunan ilgili kişiye ait ve bu ilgili kişi tarafından firmamıza daha önce bildirilmiş olan elektronik posta adresi vasıtası ile Firmamızın iletisim@pancarosb.k12.tr elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle iletilmelidir.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalanarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “isnet@hs02.kep.tr” adresine gönderilmesi suretiyle,
Gönderilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınıza, Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıt vermekteyiz. Yanıtlarımız Kanun’un aynı maddesi hükmü gereğince talebinize istinaden yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bahse konu haklarınıza ilişkin veri sorumlusu sıfatını taşıyan yapılacak başvurularınız için aşağıdaki alanların doldurulmasını rica ederiz. 
 
Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim ve Soy isim    :  :    
Uyruk    :  :    
T.C. Kimlik Numarası    :  :    
Telefon Numarası    :  :    
E- Posta Adresi    :  :    
Kayıtlı E-Posta Adresi    :  :    
Adres (Ev/ İş)    :  :    Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz. (personel, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi, hissedar, müşteri, potansiyel müşteri gibi)
Lütfen Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki talebinizi aşağıdan seçerek gerekmesi halinde detaylı olarak açıklayınız:

☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 
☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum. 
☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. 
☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. 
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. 
☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum. (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.) 
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum. 
☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)


Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: (Herhangi bir yöntem bildirilmediği takdirde başvuru yapılan yöntem ile cevap verilecektir.) 
☐ Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum. 
☐ KEP adresime gönderilmesini istiyorum. (Kayıtlı e-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, firmanıza yapmış olduğum başvurumun, Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek, tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)
Adı, Soyadı    :
Tarih        :
İmza        :


İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kanun uyarınca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında başvurunuzun bizlere ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak değerlendirilecektir. İlettiğiniz başvurularınız değerlendirmelerimiz neticesinde tarafımızca kabul edilecek; ilettiğiniz başvuru içerisinde eksik bir bilgi mevcut olması durumunda talebiniz tarafımızca reddedilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Bu hususta sizi bilgilendirip eksik bilgilerinizi tamamlamanız üzere sizlerden talep ettiğimiz bilgileri tarafınıza ileteceğiz.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Şirket olarak başvuru ile ilettiğiniz bilgileriniz, bu form ile kayıt altına alınacak ve veri kategorisi bazında belirlediğimiz imha süreleri dolduğunda verileriniz gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak tarafımızdan silinecektir. Başvuru sonuçlarınız, taramalarımız ve rapor üretme sürecimiz içerisinde ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise, Tebliğ’in 7. Maddesinde belirtilen ücretler tarafınızdan tahsis edilebilecektir.
Saygılarımızla,


Unvan: Maviteknik Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Telefon Numarası: +90 (0232) 332 10 01
Posta Adresi: Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:17 Torbalı/İzmir
E-posta adresi: iletisim@pancarosb.k12.tr
Kep adresi: isnet@hs02.kep.tr