İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Aydınlatma Metni - Çalışan

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 
Çalışan Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Maviteknik Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Maviteknik”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun şekilde işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda sizleri işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

İşbu aydınlatma metni, Kanun’un 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusu olarak bizlerin kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle bilişim sistemleri ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek dijital ortamda muhafaza altında tutulacaktır. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. 
Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar  doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında “açık rıza şartının sağlanması” ile veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 
Aşağıda kategorileri yer alan Kişisel verileriniz yasal yükümlülükler gereği güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde ve yine aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir. 
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (örn. ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, tc kimlik numarası, imza)
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (örn. telefon numarası, adres, e-posta verisi)
Özlük: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir. (örn. kurs- sertifikasyon bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi bilgisi, meslek içi eğitim bilgisi, diploma bilgisi, öğrenim durumu, yabancı dil bilgisi, mesleki unvan, eğitim durumu, ehliyet, mesleki deneyim)
Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi kişiye ait hukuki işlem bilgilerini içermektedir. (örn. maaş haczi bilgileri, icra dosyaları ve adli dava bilgileri)
Risk Yönetimi: Bu veri kategorisi çalışanların ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (örn. risk yönetimi bilgisi, imza sirküleri, vergi kimlik numarası)
Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (örn. banka hesap numarası, ıban bilgisi) 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel kayıtların bulunduğu veri grubudur. (örn. fotoğraf, video kaydı) 
Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (örn. kamera görüntü kayıtları)
İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (örn. güvenlik anahtarları, kullanıcı adı, kullanıcı ıd, şifre, log kayıtları, ıp adresleri)  
Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.  (örn. kurs-sertifikasyon bilgisi, bilgisayar bilgisi, iş tecrübesi bilgisi, meslek içi eğitim bilgisi, diploma bilgisi, öğrenim durumu, yabancı dil bilgisi, mesleki unvan, eğitim durumu, ehliyet) 
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Kişiye ait ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (örn. adli sicil kaydı)
Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (örn. kan grubu, tıbbı özgeçmiş bilgileri, mevcut sağlık bilgileri, sağlık raporları, engellilik bilgisi)
Diğer Bilgiler: Kanunda kategorize edilmemiş kişisel verilerdir. (örn. askerlik verisi, beden ölçüsü bilgileri.)
Toplanan Kişisel Verileriniz;
Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Kartı Çıkartılması Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kullanıcı Hesaplarının Oluşturulması
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi 
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda talep amaçlarıyla sınırlı olarak gerektiğinde;
yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine (İSG, Banka, Mali Müşavir),
hissedarlara,
iş ortaklarına,
tedarikçilere
Milli Eğitim Bakanlığına Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Veri İşleme ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket ve Şirket’e bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle saklanmakta olup sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler, 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www. pancarosb.k12.tr/tr/ internet sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:17 Torbalı/İzmir” adresine bizzat elden, iadeli taahhütlü posta, noter kanalıyla tebliğ edebilir veya elektronik olarak iletisim@pancarosb.k12.tr elektronik posta adresine veya Şirketimizin isnet@hs02.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Şirket iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. 
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Unvan: Maviteknik Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Telefon Numarası: +90 (0232) 332 10 01
Posta Adresi: Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:17 Torbalı/İzmir
E-posta adresi: iletisim@pancarosb.k12.tr
Kep adresi: isnet@hs02.kep.tr