İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Veli Vasi Temsilci

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 
Öğrenci Aydınlatma Metni

⦁    Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Maviteknik Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Maviteknik”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun şekilde işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda sizleri işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

İşbu aydınlatma metni, Kanun’un 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusu olarak bizlerin kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

⦁    Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle bilişim sistemleri ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek fiziki ve dijital ortamda muhafaza altında tutulacaktır. Kişisel verileriniz Şirket tarafından, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.
Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar  doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında “açık rıza şartının sağlanması” ile veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.

⦁    İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 
Aşağıda kategorileri yer alan Kişisel verileriniz yasal yükümlülükler gereği güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde ve yine aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir. 
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (örn. ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, TC kimlik numarası, imza)
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (örn. telefon numarası, adres, e-posta verisi)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel kayıtların bulunduğu veri grubudur. (örn. fotoğraf, video kaydı) 
Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (örn. kamera görüntü kayıtları)
Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (örn. kan grubu, tıbbı özgeçmiş bilgileri, mevcut sağlık bilgileri, sağlık raporları, engellilik bilgisi)
Diğer Bilgileri: Kanunda kategorize edilmemiş kişisel verilerdir. (örn. eğitim bilgileri)
Veliye Ait Veriler: 
Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (örn. ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, TC kimlik numarası, imza)
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (örn. telefon numarası, adres, e-posta verisi)
Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.  (örn. banka hesap numarası, ıban bilgisi) 
Fiziksel Mekân Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışanların giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir. (örn. kamera görüntü kayıtları)
 Okula‌ ‌kayıt‌ ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Kayıt‌ ‌sürecinin‌ ‌başlatılması,‌ ‌işletilmesi,‌ ‌kayıt‌ ‌sürecinde‌ ‌toplanması‌ ‌gereken‌ ‌evraklara‌ ‌yönelik‌ ‌dosyaların‌ ‌düzenlenmesi‌ ‌
⦁    İlgili‌ ‌kişinin‌ Okul ‌öğrencisi‌ ‌olduğu‌ ‌süre‌ ‌boyunca‌ ‌Okul‌ ‌tarafından‌ ‌ihtiyaç‌ ‌duyulduğu‌ ‌takdirde‌ ‌çeşitli‌ ‌eğitim‌ ‌öğrenim‌ ‌süreçlerinde‌ ‌kullanılması‌ ‌
⦁    Burs‌ ‌ve‌ ‌mali‌ ‌yardım‌ ‌uygulamalarından‌ ‌faydalanma‌ ‌talebinde‌ ‌bulunan‌ ‌öğrencilerin‌ ‌okul‌ ‌başarıları‌ ‌ve finansal‌ ‌durumlarına‌ ‌istinaden‌ ‌taleplerinin‌ ‌değerlendirilmesi‌ ‌
⦁    Revir‌ ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    5510‌ ‌Sayılı‌ ‌Sosyal‌ ‌Sigortalar‌ ‌ve‌ ‌Genel‌ ‌Sağlık‌ ‌Sigortası‌ ‌Kanunu‌ ‌kapsamında‌ ‌farklı‌ ‌sağlık‌ ‌kurumlarından‌ ‌alınan‌ ‌dinlenme‌ ‌ve‌ ‌istirahat‌ ‌raporlarının‌ ‌Okul ‌tarafından‌ ‌onaylanması,‌ ‌SSK‌ ‌kurumuna‌ ‌bildirilmesi‌ ‌ve‌ ‌kayıt‌ ‌altında‌ ‌tutulması‌ ‌
⦁    Okula‌ ‌kayıt‌ ‌olduktan‌ ‌sonra‌ ‌Okul‌ ‌revirinde‌ ‌gerçekleştirilen‌ ‌ilk‌ ‌giriş‌ ‌muayenesinin‌ ‌ve‌ ‌Okulda‌öğrencilik‌ ‌yapılan‌ ‌yıllar‌ ‌boyunca‌ ‌periyodik‌ ‌sağlık‌ ‌muayenelerinin‌ ‌gerçekleştirilmesi‌ ‌ve‌ ‌sağlık‌ ‌dosyalarının‌ ‌oluşturulması‌ ‌
⦁    Öğrencilerin‌ ‌kişisel‌ ‌sağlık‌ ‌dosyalarının‌ ‌kayıtları‌ ‌kapsamında‌ ‌gerekli‌ ‌olması‌ ‌halinde‌ ‌öğrenci‌ ‌sağlık‌ ‌bilgilerinin‌ ‌Okul ‌içerisinde‌ ‌ilgili‌ ‌birimler‌ ‌ile‌ ‌paylaşılması‌ ‌

Rehberlik‌ ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Öğrencilerin‌ ‌kişisel,‌ ‌akademik‌ ‌ve‌ ‌psikolojik‌ ‌durumlarının‌ ‌değerlendirilmesi‌ ‌ve‌ ‌gelişimlerinin‌ ‌desteklenmesi‌ ‌
⦁    Öğrenciye‌ ‌yönelik‌ ‌değerlendirmelerin‌ ‌ve‌ ‌öğretmen,‌ ‌rehberlik‌ ‌gibi‌ ‌ilgili‌ ‌kişilerin‌ ‌gözlemlerinin‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınarak‌ ‌durum‌ ‌takibinin‌ ‌yapılması‌ ‌
⦁    Veli‌ ‌toplantılarında‌ ‌veli‌ ‌ile‌ ‌öğrenci‌ ‌hakkında‌ ‌konuşulan‌ ‌önemli‌ ‌konuların,‌ ‌gerektiğinde‌ ‌öğrencinin‌ ‌faydasına‌ ‌yönelik‌ ‌aksiyonlar‌ ‌almak‌ ‌üzere,‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınması‌ ‌
⦁    Gerekli‌ ‌görülen‌ ‌durumlarda‌ ‌öğrencilerin‌ ‌dışarıdan‌ ‌destek‌ ‌aldıkları‌ ‌uzmanlarla‌‌/‌‌psikolojik‌ ‌danışmanlarla‌ ‌bilgi‌ ‌alışverişinin‌ ‌sağlanması‌ ‌
⦁    Disiplin‌ ‌Kurulu’nda‌ ‌işlenen‌ ‌süreçlere‌ ‌yönelik‌ ‌kayıtların‌ ‌oluşturulması‌ ‌ve‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınarak‌ ‌MEB‌ ‌tarafından‌ ‌gerçekleştirilecek‌ ‌denetimler‌ ‌için‌ ‌bilgi‌ ‌ve‌ ‌belgelerin‌ ‌hazır‌ ‌durumda‌ ‌bulunması‌ ‌ ‌
⦁    Bireysel‌ ‌Eğitim‌ ‌Programı‌ ‌(BEP)‌ ‌kapsamında‌ ‌Milli‌ ‌Eğitim‌ ‌Bakanlığı‌ ‌tarafından‌ ‌yürütülen‌ ‌Kaynaştırma‌ ‌Programına‌ ‌dâhil‌ ‌edilecek‌ ‌öğrencilerin‌ ‌Milli‌ ‌Eğitim‌ ‌Bakanlığı‌ ‌Özel‌ ‌Eğitim‌ ‌ve‌ ‌Rehberlik‌ ‌Hizmetleri‌ ‌Yönetmeliği‌ ‌usulünce‌ ‌belirlenmesi‌ ‌ ‌
⦁    Akran‌ ‌Destek‌ ‌Programı‌ ‌dâhilinde‌ ‌liseye‌ ‌yeni‌ ‌başlayan‌ ‌öğrencilerin‌ ‌okula‌ ‌uyum‌ ‌sürecine‌ ‌Lise‌ ‌rehberliği‌ ‌ve‌ ‌üst‌ ‌sınıf‌ ‌lise‌ ‌öğrencilerinin‌ ‌birlikte‌ ‌yürüttüğü‌ ‌çalışmalarla‌ ‌destek‌ ‌olunması ‌
⦁    Lise‌ ‌öğrencilerinin‌ ‌Rehberlik‌ ‌Araştırma‌ ‌Merkezi‌ ‌(RAM)‌ ‌başvuru‌ ‌süreci‌ ‌çerçevesinde,‌ ‌Milli‌ ‌Eğitim‌ ‌Bakanlığı‌ ‌Özel‌ ‌Eğitim‌ ‌ve‌ ‌Rehberlik‌ ‌Hizmetleri‌ ‌Yönetmeliği‌ ‌doğrultusunda‌ ‌öğrenciye‌ ‌ilişkin‌ ‌eğitsel‌ ‌değerlendirme‌ ‌süreçlerinin‌ ‌işletilmesi‌ ‌ve‌ ‌değerlendirme‌ ‌sonuçlarının‌ ‌Milli‌ ‌Eğitim‌ ‌Bakanlığı’na‌ ‌iletilmesi‌ ‌ ‌

Öğrenci‌ ‌İşleri‌ ‌Birimi‌ ‌tarafından‌ ‌yürütülen‌ ‌süreçler‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Öğrenci‌ ‌ile‌ ‌ilgili‌ ‌kurum‌ ‌içi‌ ‌süreçlerin‌ ‌işletilmesi‌ ‌için‌ ‌gerekli‌ ‌bilgilerin‌ ‌kayıt‌ ‌ altına‌ ‌alınması,‌ ‌işletilmesi‌ ‌ve‌ ‌gerektiğinde‌ ‌ilgili‌ ‌taraflarla‌ ‌paylaşılması‌ ‌
⦁    Diploma‌ ‌alan‌ ‌lise‌ ‌öğrencilerinin‌ ‌ve‌ ‌diplomanın‌ ‌ilgili‌ ‌öğrenciye‌ ‌teslim‌ ‌edildiğinin‌ ‌kaydının‌ ‌tutulması‌ ‌
⦁    Lise‌ ‌öğrencilerinin‌ ‌yıllık‌ ‌ders‌ ‌geçme‌ ‌başarısının‌ ‌takibinin‌ ‌yapılması‌ ‌ve‌ ‌MEB‌ ‌tarafından‌ ‌gerçekleştirilecek‌ ‌denetimlerde‌ ‌bilgilerin‌ ‌hazır‌ ‌durumda‌ ‌bulunması‌ ‌için‌ ‌Sınıf‌ ‌Geçme‌ ‌Defterine‌ ‌sonuçların‌ ‌işlenmesi‌ ‌
⦁    Öğrenci ile ilgili bilgi ve duyuruların veliye yapılması

‌Genel‌ ‌eğitim‌ ‌öğretim‌ ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Öğrencinin‌ ‌akademik‌ ‌ve‌ ‌sosyal‌ ‌gelişimlerinin‌ ‌takip‌ ‌edilmesi‌ ‌
⦁    Öğrencinin‌ ‌akademik‌ ‌ve‌ ‌sosyal‌ ‌gelişimlerinin‌ ‌desteklenmesi‌ ‌
⦁    Öğrencinin‌ ‌akademik‌ ‌başarısının‌ ‌ölçülmesi‌ ‌

Kulüp‌ ‌ve‌ ‌etkinlikler,‌ ‌toplum‌ ‌hizmetleri,‌ ‌uluslararası‌ ‌projeler‌ ‌ve‌ ‌AP‌ ‌koordinatörlüğü‌ ‌süreçleri‌ kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Turnuvalara‌ ‌katılmak‌ ‌isteyen‌ ‌öğrenciler‌ ‌için‌ ‌ilgili‌ ‌federasyonun‌ ‌talep‌ ‌ettiği‌ ‌belgelerin‌ ‌hazırlanması‌ ‌
⦁    Okul‌ ‌yıllığı‌ ‌içeriğinin‌ ‌uygun‌ ‌bir‌ ‌şekilde‌ ‌hazırlanması‌ ‌
⦁    Gezilerde‌ ‌servis‌ ‌kullanılması‌ ‌durumunda‌ ‌ulaşımın‌ ‌sağlanması‌ ‌
⦁    Kulüp‌ ‌faaliyetleri‌ ‌sırasında‌ ‌öğrenci‌ ‌faaliyetlerinin‌ ‌gözlemlenmesi‌ ‌ve‌ ‌öğretmen‌ ‌görüşlerinin‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınması,‌ ‌böylelikle‌ ‌istenmeyen‌ ‌bir‌ ‌davranış‌ ‌gözlemlendiğinde‌ ‌gerekli‌ ‌müdahalenin‌ ‌yapılabilmesi‌ ‌ve‌ ‌olası‌ ‌kamu‌ ‌denetimleri‌ ‌için‌ ‌kulüp‌ ‌dosyalarının‌ ‌hazır‌ ‌bulunması‌ ‌
⦁    Toplum‌ ‌hizmetleri‌ ‌projelerinin‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınması,‌ ‌ ‌
⦁    Toplum‌ ‌hizmetlerine‌ ‌yönelik‌ ‌video‌ ‌ve‌ ‌fotoğraf‌ ‌kayıtlarının‌ ‌projeler‌ ‌adına‌ ‌açılan‌ ‌sosyal‌ ‌medya‌ ‌hesaplarında‌ ‌ve‌ ‌projelerin‌ ‌gerçekleştirildiği‌ ‌kurumlarla‌ ‌paylaşılması,‌ ‌video‌ ‌ve‌ ‌fotoğraf‌ ‌kayıtlarının‌ ‌kullanımıyla‌ ‌projelere‌ ‌yönelik‌ ‌kısa‌ ‌filmler‌ ‌oluşturarak‌ ‌öğrencilerin‌ ‌yaratıcılıklarının‌ ‌geliştirilmesi,‌ ‌projeye‌ ‌yönelik‌ ‌görsel‌ ‌ve‌ ‌işitsel‌ ‌kayıtlarla‌ ‌belgesel‌ ‌çalışmaları‌ ‌yürütülmesi‌ ‌ve‌ ‌bu‌ ‌çalışmaların‌ ‌sosyal‌ ‌medya‌ ‌hesaplarında‌ ‌paylaşılması‌ ‌
⦁    Yurtiçi‌ ‌ve‌ ‌yurtdışı‌ ‌konferans‌ ‌kayıt‌ ‌süreçlerinin‌ ‌işletilmesi,‌ ‌konferansı‌ ‌gerçekleştirecek‌ ‌kurumlar‌ ‌ile‌ ‌öğrenciler‌ ‌arasında‌ ‌iletişimin‌ ‌sağlanması‌ ‌
⦁    Yurt‌ ‌içi‌ ‌ve‌ ‌yurt‌ ‌dışında‌ ‌gerçekleştirilen‌ ‌konferanslar‌ ‌esnasında‌ ‌çekilen‌ ‌video‌ ‌ve‌ ‌fotoğrafların‌ ‌sosyal‌ ‌medya,‌ ‌e-bülten‌ ‌ve‌ ‌Okulun‌ ‌internet‌ ‌sayfasında‌ ‌paylaşılması‌ ‌

Kültür Programları ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Programlara‌ ‌yapılan‌ ‌başvuruların‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınması,‌ ‌değerlendirilmesi‌ ‌ve‌ ‌etkinlik‌ ‌davetlerinin‌ ‌iletilmesi‌ ‌
⦁    Sporcu‌ ‌öğrenciler‌ ‌ve‌ ‌velileri‌ ‌ile‌ ‌yapılan‌ ‌sözleşmelerinin‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınması‌ ‌
⦁    Sporcu‌ ‌öğrencilerin‌ ‌lisans‌ ‌belgelerinin‌ ‌kayıt‌ ‌altına‌ ‌alınması‌ ‌

Kütüphane‌ ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Okul‌ ‌kütüphanesinden‌ ‌alınarak‌ ‌öğrenciye‌ ‌geçici‌ ‌süreyle‌ ‌tahsis‌ ‌edilen‌ ‌kitapların,‌ ‌kitap‌ ‌tesliminde‌ ‌yaşanabilecek‌ ‌gecikmelere‌ ‌veya‌ ‌kayıplara‌ ‌karşı‌ ‌önlem‌ ‌almak‌ ‌maksatlı‌ ‌takibi‌ ‌
⦁    Okul‌ ‌kütüphanesinin‌ ‌sahip‌ ‌olduğu‌ ‌kitapların‌ ‌kayıtlarının‌ ‌alınması‌ ‌
⦁    Okunan‌ ‌kitaplara‌ ‌yönelik‌ ‌konu,‌ ‌yazar,‌ ‌okur‌ ‌kitlesi‌ ‌vb.‌ ‌kategoriler‌ ‌bazında‌ ‌istatistiksel‌ ‌kayıtların‌ ‌tutulması‌ ‌

Üniversite‌ ‌danışmanlığı‌ ‌süreçleri‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Yurtiçi‌ ‌üniversite‌ ‌sınavlarına‌ ‌hazırlık‌ ‌sürecinde‌ ‌öğrencilerin‌ ‌deneme‌ ‌sınavlarına‌ ‌tabi‌ ‌tutulması‌ ‌suretiyle‌ ‌başarı‌ ‌durumlarının‌ ‌takip‌ ‌edilmesi‌ ‌
⦁    Öğrencilerin‌ ‌yurtdışında‌ ‌lisans‌ ‌eğitimi‌ ‌almak‌ ‌üzere‌ ‌başvurdukları‌ ‌üniversite‌ ‌ve‌ ‌sınavlara‌ ‌yönelik‌ ‌süreçlerin‌ ‌işletilmesi‌ ‌ve‌ ‌desteklenmesi‌ ‌

Tesis‌ ‌girişleri,‌ ‌tesis‌ ‌içerisinde‌ ‌ve‌ ‌internet‌ ‌erişimlerinde‌ ‌güvenlik‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Kamera‌ ‌kaydı‌ ‌ve‌ ‌internet‌ ‌erişimlerinin‌ ‌kaydedilmesi‌ ‌suretiyle‌ ‌güvenliğin‌ ‌sağlanması,‌ ‌
⦁    Hizmet‌ ‌kalitesinin‌ ‌arttırılması‌ ‌
⦁    5651‌ ‌sayılı‌ ‌İnternet‌ ‌Ortamında‌ ‌Yapılan‌ ‌Yayınların‌ ‌Düzenlenmesi‌ ‌Hakkında‌ ‌Kanun’un‌ ‌Okul’a‌yüklediği‌ ‌hukuki‌ ‌yükümlülüklerin‌ ‌yerine‌ ‌getirilmesi‌ ‌

Kurumsal‌ ‌İletişim‌ ‌kapsamında‌ ‌veri‌ ‌toplama‌ ‌amaçları:‌ ‌
⦁    Okulun ‌akademik,‌ ‌sosyal,‌ ‌spor‌ ‌ve‌ ‌sanat‌ ‌alanındaki‌ ‌çalışmaları,‌ ‌öğrenci‌ ‌projeleriyle‌ ‌ilgili‌ ‌bilgileri‌ ‌kapsayan‌ ‌aylık‌ ‌e-bülten‌ ‌gönderimlerinin‌ ‌yapılması‌ ‌
⦁    Okul’da ‌gerçekleşen‌ ‌etkinlikler‌ ‌ile‌ ‌ilgili‌ ‌duyuruların‌ ‌e-posta‌ ‌yolu‌ ‌ile‌ ‌yapılması‌ ‌
⦁    Bunlara‌ ‌ek‌ ‌olarak,‌ ‌Okul kurumsal‌ ‌hafızasını‌ ‌korumak,‌ ‌mezunlarla‌ ‌iletişimimizi‌ ‌sürdürerek‌ ‌Mezunlar‌ ‌Derneği’mizin‌ ‌süreçlerini‌ ‌aktif‌ ‌olarak‌ ‌yürütmesini‌ ‌sağlamak‌ ‌amacıyla‌ ‌6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

⦁    Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda talep amaçlarıyla sınırlı olarak gerektiğinde;
⦁    yetkili kamu kurum ve kuruluşları,
⦁    gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

⦁    Veri İşleme ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket ve Şirket’e bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle saklanmakta olup sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

⦁    İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler, 
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www. pancarosb.k12.tr/tr/ internet sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “ Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:17 Torbalı/İzmir” adresine bizzat elden, iadeli taahhütlü posta, noter kanalıyla tebliğ edebilir veya elektronik olarak iletisim@pancarosb.k12.tr elektronik posta adresine veya Şirketimizin isnet@hs02.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Şirket iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. 
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Unvan: Maviteknik Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Telefon Numarası: +90 (0232) 332 10 01
Posta Adresi: Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:17 Torbalı/İzmir
E-posta adresi: iletisim@pancarosb.k12.tr
Kep adresi: isnet@hs02.kep.tr